ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w placówkach Centrum Medycyny
Profilaktycznej Sp. z o. o. w Krakowie  przy:
1. ul. Bolesława  Komorowskiego 12
2. ul Olszańska 5
3. ul. Złocieniowa 44

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,
adres: 30-106 Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12,
tel. 12 421 34 55, faks: 12 421 34 66,
strona internetowa: www.cmp.krakow.pl,
poczta elektroniczna: sekretariat@cmp.krakow.pl

Zaprasza  wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty,
której przedmiotem jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości
i porządku w trzech budynkach przychodni i na terenie przyległym do jednego z budynku
przychodni, podmiotu leczniczego Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
w Krakowie, w zakresie obejmującym:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynku (m.in. sprzątanie
i dezynfekcja, mycie okien i przeszkleń klatki ewakuacyjnej)  i na terenie  (m.in.
odśnieżanie, koszenie )przyległym do budynku, w którym mieści się Centrum Medycyny
Profilaktycznej Sp. z o. o. w Krakowie  przy ul. Bolesława  Komorowskiego 12 – budynek
przychodni:
– powierzchnia korytarzy, holi, klatki schodowej, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych,
pomieszczeń gospodarczych, piwnic wynosi: 2448,62 m²
– powierzchnia pomieszczeń biurowych, rejestracji, gabinetów lekarskich, gabinetów
zabiegowych, pomieszczeń sterylizacji wynosi: 2641,70 m²
– teren zielony i teren utwardzony powierzchnia wynosi: 3405 m²;

Część II – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynku (sprzątanie
i dezynfekcja), w którym mieści się Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w
Krakowie  przy ul. Olszańskiej 5 – budynek przychodni: pawilon A, B, C i 0:
PAWILON B:
– parter: powierzchnia 80,38 m² (rejestracja 59,7 m² i korytarz z sanitariatami 20,68
),
– III piętro: powierzchnia 235,4 m² (w tym powierzchnia gabinetów 96,1 m²),
PAWILON C: powierzchnia 203,50 m² (gabinety i korytarz),
PAWILON 0: pracownia Rezonansu Magnetycznego – powierzchnia 146,40m²;

 

Część III – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku (sprzątanie i dezynfekcja)
w budynku przychodni Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.  ul. Złocieniowa 44:
–  powierzchnia holi, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń gospodarczych
wynosi: 55,5 m²
–  powierzchnia gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych wynosi: 80,50 m².

 

Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia winny być świadczone w sposób
niekolidujący z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego.

Usługa utrzymania czystości i porządku – sprzątanie wraz z dezynfekcją – polegać będzie
na czynnościach wykonywanych codziennie, okresowo oraz prac wykonywanych w miarę
potrzeb w czasie trwania umowy, w sposób sprawny, dokładny i terminowy,
z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków higieniczno-dezynfekujących
dopuszczonych do stosowania w podmiotach leczniczych.

Usługa świadczona jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w części I, II i III
z następującymi modyfikacjami w zakresie  organizacji pracy w odniesieniu do:

Część I–budynek przy ul. Bolesława Komorowskiego 12 w Krakowie
– serwis dzienny od 6.30 do 14.30- 1 osoba
– teren zewnętrzny od 6.00 – 10.00 (okres zimowy, w razie opadów śniegu możliwość
pracy w weekendy), w pozostałym okresie roku- w czasie na wykonywanie usługi
utrzymania czystości i porządku – sprzątania)
oraz
Część III – budynek przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie:
– serwis dzienny od 7.00 do 14.30- 1 osoba
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy,
na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł w całym okresie obowiązywania
Umowy.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia dla wyżej wymienionych części obejmuje okres:
od dnia 1 stycznia  2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Dopuszcza się  możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ofertę całościową, na wszystkie części zadania, mogą składać Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki;
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  z uwzględnieniem
specyfiki zamówienia, tzn. że jest ono wykonywane w podmiocie leczniczym.
Warunek ten zostanie spełniony między innymi, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywał usługi o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu
zamówienia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
warunek dla Części I-III zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje
odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi dostępnymi
wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami,
warunek dla Części I-III zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada wynikający z jego
kontraktu co najmniej 6 miesięczny – staż pracy polegającej na sprzątaniu w obiektach
podmiotów leczniczych, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, tj.:
min. 1 osobą nadzorującą jakość wykonywanych usług dla Części I-III,
min.10 pracownikami przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części I,
min. 2 pracownikami przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części II,
min. 1 pracownikiem przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części III.
Osoba/y nadzorujące (dla wszystkich Części), posiadająca/e doświadczenie w tym
zakresie, będą m.in. odpowiadała/y za organizację oraz nadzór nad pracą pozostałych
pracowników, dbając o:
– odpowiedni dobór środków, sprzętu i narzędzi pracy dopuszczonych do stosowania w
podmiotach leczniczych (posiadają odpowiednie atesty),
– przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych
oraz  o wykonywanie obowiązków określonych w Umowie.
Jakość wykonanej usługi będzie sprawdzana minimum „raz w tygodniu” osobiście
przez osobę nadzorującą oraz okresowo z wyznaczonym pracownikiem
Zamawiającego.
Osoba/y te będą umocowane przez Wykonawcę do kontaktów z pracownikiem CMP Sp. z
o.o. w zakresie realizacji umowy.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Glazar, tel: 12/683 05 01, +48 607 666 745

Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej
 • Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące podmiotu Wykonawcy w tym
  stosowne referencje
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdej Części zawierającą cenę za m²
  powierzchni sprzątanej w poszczególnych obiektach
 • Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
  przecinku – w kwotach BRUTTO

Wykonawca podaje cenę netto i brutto wykonania zamówienia, przy czym ceną
wykonania jest cena BRUTTO.
Cena wykonania zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia ( w tym ewentualne podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty
dostawy, wniesienia, złożenia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego) i musi być podana cyfrowo w złotych polskich

 • Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w
  tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do
  podpisania oferty
 • Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę
 • Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie),
  uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem
  terminu składania ofert.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do 24.11.2023 r.
-osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, adres: 30-106 Kraków,
ul. B. Komorowskiego 12,  piętro I, pokój nr 204 (sekretariat), do godz.15.30
lub
– pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cmp.krakow.pl – do końca dnia

Rozstrzygnięcie do 8.12.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.