Zapytanie ofertowe

Data publikacji:
20 lipca 2020 r. - Kraków

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w dwóch budynkach przychodni i na terenie przyległym do jednego z budynku przychodni, podmiotu leczniczego Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie

Od dnia 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-106 Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12, tel. 12 421 34 55, faks: 12 421 34 66, strona internetowa: www.cmp.krakow.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@cmp.krakow.pl.

Zaprasza  wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty, której przedmiotem jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w dwóch budynkach przychodni i na terenie przyległym do jednego z budynku przychodni, podmiotu leczniczego Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie, w zakresie obejmującym:

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynku i na terenie przyległym do budynku, w którym mieści się siedziba Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. przy ul. B. Komorowskiego 12 – budynek przychodni:
– powierzchnia korytarzy, holi, klatki schodowej, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń gospodarczych, piwnic wynosi: 2448,62 m²
– powierzchnia pomieszczeń biurowych, rejestracji, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, pomieszczeń sterylizacji wynosi: 2641,70 m²
– teren zielony i teren utwardzony powierzchnia wynosi: 3405 m²
Część II – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynku przychodni Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. przy ul. Złocieniowa 44:
– powierzchnia holi, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń gospodarczych wynosi: 55,5 m²
– powierzchnia gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych wynosi: 80,50 m².
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia winny być świadczone w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego.
Usługa utrzymania czystości i porządku – sprzątanie – polegać będzie na czynnościach wykonywanych codziennie, okresowo oraz prac wykonywanych w miarę potrzeb w czasie trwania umowy, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków higieniczno-dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w podmiotach leczniczych.
Usługa świadczona jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w części I i II z następującymi modyfikacjami w zakresie organizacji pracy w odniesieniu do:
Części I – budynek przy ul. B. Komorowskiego 12 w Krakowie:
• 1 osoba serwis dzienny od 7.00- 14.30 od poniedziałku do piątku,
• teren zewnętrzny od poniedziałku do piątku od 6.00-10.00 (okres zimowy, w razie opadów śniegu, w pozostałym okresie roku w czasie na wykonywanie usługi utrzymania czystości i porządku – sprzątania).

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł w całym okresie obowiązywania Umowy.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia dla wyżej wymienionych części obejmuje okres od dnia 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ofertę całościową, na wszystkie części zadania, mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki;
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, tzn. że jest ono wykonywane w podmiocie leczniczym:
 warunek ten zostanie spełniony między innymi, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał usługi o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 warunek dla Części I-II zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 warunek dla Części I-II zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada wynikający z jego kontraktu co najmniej 6 miesięczny – staż pracy polegającej na sprzątaniu w obiektach podmiotów leczniczych, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj.:
– min. 1 osobą nadzorującą jakość wykonywanych usług dla Części I-II,
– min.11 pracownikami przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części I,
– min. 1 pracownikiem przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części II.

Osoba/y nadzorujące (dla wszystkich Części), posiadająca/e doświadczenie w tym zakresie, będą m.in. odpowiadała/y za organizację oraz nadzór nad pracą pozostałych pracowników, dbając o: odpowiedni dobór środków, sprzętu i narzędzi pracy dopuszczonych do stosowania w podmiotach leczniczych (posiadają odpowiednie atesty), przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz o wykonywanie obowiązków określonych w Umowie.
Osoba/y te będą umocowane przez Wykonawcę do kontaktów z pracownikiem CMP Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Bogusława Główczyk

telefon: +48 505 919 986

Opis sposobu przygotowania oferty:

• Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej
• Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące podmiotu Wykonawcy w tym stosowne referencje
• Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdej Części zawierającą cenę m² powierzchni sprzątanej w poszczególnych obiektach przy uwzględnieniu :
– ceny m² powierzchni korytarzy, holi, klatki schodowej, sanitariatów,
pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń gospodarczych, piwnic,
– ceny m ² powierzchni pomieszczeń biurowych, rejestracji, gabinetów
lekarskich, gabinetów zabiegowych, pomieszczeń sterylizacji,
– ceny m ² powierzchni terenu zielonego i terenu utwardzonego (dotyczy
części I ).
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
o Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
o Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.
o Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, adres: 30-106 Kraków, ul. B. Komorowskiego 12, piętro I pokój nr 204 Sekretariat, do dnia 31 lipca 2020 r. do godz.15.30 oraz pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cmp.krakow.pl – do końca dnia.
Rozstrzygnięcie: do 5 sierpnia 2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji:
13 grudnia 2019 r. - Kraków

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach należących do podmiotu leczniczego pn. Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o.o. 30-106 Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12, tel. 12 421 34 55, faks: 12 421 34 66, strona internetowa: www.cmp.krakow.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@cmp.krakow.pl.

Zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach należących do podmiotu leczniczego pn. Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie, w zakresie obejmującym:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości CMP Sp. z o.o. przy ul. B. Komorowskiego 12 – budynek przychodni:
– powierzchnia korytarzy, holi, klatki schodowej, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń gospodarczych, piwnic wynosi: 2448,62m2
– powierzchnia pomieszczeń biurowych, rejestracji, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, pomieszczeń sterylizacji wynosi: 2641,70m2
– teren zielony i teren utwardzony powierzchnia wynosi: 3405 m2
Część II – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości CMP Sp. z o.o. przy ul. Olszańskiej 5 – budynek przychodni: pawilon B i C, pawilon 0, pawilon F.
Pawilon B:
– parter – powierzchnia 80,38 m², w tym 15,68 m² korytarz i 64,70 m² gabinety,
– III piętro – powierzchnia 309,40 m², w tym 121,70 m² korytarz i 187,70 m² gabinety
Pawilon C203,50 m².
Pawilon O:
– pracownia Rezonansu magnetycznego powierzchnia wynosi 146,40m2
Pawilon F 10,80 m² 1 gabinet.
Część III – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości CMP Sp. z o.o. przy ul. Złocieniowa 44 – budynek przychodni.
– powierzchnia holi, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń gospodarczych wynosi 55,5m2
– powierzchnia gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych wynosi 80,5m2
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia winny być świadczone w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego.
Usługa świadczona jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w części I – III z następującymi modyfikacjami w zakresie organizacji pracy w odniesieniu do:
Części I – budynek przy ul. B. Komorowskiego 12 w Krakowie:
• 1 osoba serwis dzienny od 7.30- 14.30 od poniedziałku do piątku,
• teren zewnętrzny od poniedziałku do piątku od 6.00-10.00 (okres zimowy, w razie opadów śniegu, w pozostałym okresie roku w czasie na wykonywanie sprzątania).

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia dla wyżej wymienionych Części obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ofertę całościową, na wszystkie części zadania, mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki;

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, tzn. że jest ono wykonywane w podmiocie leczniczym:

 • warunek ten zostanie spełniony między innymi, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał usługi o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia;
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • warunek dla Części I-III zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • warunek dla Części I-III zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada wynikający z jego kontraktu co najmniej 6 miesięczny – staż pracy polegającej na sprzątaniu w obiektach podmiotów leczniczych, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj.:
 • 1 osobą nadzorującą jakość wykonywanych usług dla Części I-III,
 • 11 pracownikami przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części I,
 • 5 pracownikami przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części II,
 • 1 pracownikiem przy wykonywaniu usługi sprzątania dla Części III.

Osoby nadzorujące (dla wszystkich Części), posiadające doświadczenie w tym zakresie, będą m.in. odpowiadały za organizację oraz nadzór nad pracą pozostałych pracowników, dbając o: odpowiedni dobór środków, sprzętu i narzędzi pracy dopuszczonych do stosowania w podmiotach leczniczych (posiadają odpowiednie atesty), przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz  o wykonywanie obowiązków określonych w Umowie. Osoby te będą umocowane przez Wykonawcę do kontaktów z pracownikami CMP Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Bogusława Główczyk

telefon: +48 505 919 986

Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej,
 • Do formularza oferty należy załączyć dokumenty dotyczące podmiotu wykonawcy w tym stosowne referencje,
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę dla każdej Części,
 • Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 • Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie wykonawcę,
 • Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Kraków, ul. B. Komorowskiego 12, piętro I pokój nr 204 Sekretariat, do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz.15.30 oraz pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cmp.krakow.pl – do końca dnia.

Rozstrzygnięcie 30 grudnia 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.