Dokumenty do pobrania

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy oraz ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997r. (Dz.U. Nr 96 poz.593) obowiązującej od dnia 01.01.1998 oraz ustawą o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 17.10.2008r. (Dz.U. Nr 220 poz. 1416) obowiązującej od dnia 28.12.2008r. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Badania te są obligatoryjne i dotyczą wszystkich pracowników. Zgodnie z ustawą, wydatki poniesione w związku z wykonywaniem badań profilaktycznych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy. Zakres wstępnych okresowych i kontrolnych badań pracowników, ich częstotliwość oraz zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.06.1996r. (Dz.U. Nr 69 poz. 332).

WYKAZ USTAW I ROZPORZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWY PRAWNE DO WYKONYWANIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pózn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z pózn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 52)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 53)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr. 88, poz. 503)

7. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami)

8. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 622 z późniejszymi zmianami.)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264)

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1627)

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 131, poz. 888)

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. z 2000 r. Nr 79, poz.898 ze zm.)

14. Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie kryteriów zdrowotnych  i zakresu badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia.

Do pobrania

Rejestrując się na badania profilaktyczne na zlecenie zakładu pracy prosimy o dostarczenie wypełnionego skierowania.