Dla firm

Oferujemy kompleksową opiekę dla zakładów pracy

 • przegląd i opis stanowisk pracy
 • udział w komisji BHP
 • rozpoznawanie czynników szkodliwych i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
 • profilaktykę zdrowotną – szczepienia przeciwko np. grypie, WZW, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, tężcowi

Szczegóły współpracy

Do przygotowania dla Państwa oferty potrzebujemy:

 • określenie stanowiska pracy osób kierowanych na badania
 • informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku pracy

Do przygotowania dla Państwa umowy potrzebujemy:

 • ​NIP
 • REGON
 • aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Mając na uwadze Państwa indywidualne potrzeby proponujemy dwie formy płatności:

 • ​stawka wg cennika ustalona indywidualnie dla każdego pracodawcy w zależności od specyfiki stanowiska pracy. Do faktury za wykonane usługi zostanie załączone zestawienie zawierające: imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia, wartość oraz wykaz ilości zrealizowanych usług

 

 • miesięczna stawka zryczałtowana za badania wstępne, okresowe, kontrolne, a także za badania laboratoryjne oraz konsultacje specjalistyczne. Pracodawca płaci stałą stawkę miesięczną za pracowników, zależną od specyfiki stanowiska pracy

Kontakt

DZIAŁ UMÓW

tel. (12) 427 10 94

tel./fax (12) 427 95 91

e-mail: umowy@cmp.krakow.pl

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

Uzupełnij działanie: 80 − = 78

Zapytaj o ofertę

e-mail: umowy@cmp.krakow.pl