e-usługi POZ

Wybór wykonawców do zapytania ofertowego z dnia 23 maja 2023 na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”.

Spółka pod firmą Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. B. Komorowskiego 12, (30-106 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000114899, NIP: 6772194473, REGON: 56537306, kapitał zakładowy 207500,00 złotych w całości
opłacony, zwana dalej Zamawiającym, informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
ogłoszenia na stornie internetowej Zamawiającego Zapytania Ofertowego zamieszczonego w dniu 23 maja
2023 r. na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, zgłoszonego we Wniosku o
powierzenie grantu nr W-11183, zawartej w ramach Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich
integracja z systemem e-zdrowia” (akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22 (zwany dalej „Projektem”) w związku
z Umową powierzenia Grantu nr UM.POZ2.U-11183.2022-00/2976/2023/417 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU,
działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, dokonano wyboru Wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj.:

 1. na zadanie nr 1 – wybrano Wykonawcę:
  AKOMA Mateusz Merz, al. Księdza Jerzego Popiełuszki 20/3,
  25-155 Kielce, NIP: 5521528864 REGON: 362535686,
  który złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto 98.776,38 zł (słownie: dziewięćdziesiąt
  osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych, 38/100)
 2. na zadanie nr 2 – wybrano Wykonawcę:
  SoftCam Michał Calik, ul. Franciszka Karpińskiego 17, 30-657 Kraków,
  NIP: PL5130007664, REGON: 369136185,
  który złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto 61.372,08 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy
  trzysta siedemdziesiąt dwa złote, 08/100)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka pod firmą Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. B. Komorowskiego 12, (30-106 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000114899, NIP: 6772194473, REGON: 56537306, kapitał zakładowy 207500,00 złotych w całości opłacony, zwana dalej Zamawiającym,

zaprasza do składania ofert

na realizacje Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, zgłoszonego we Wniosku o powierzenie grantu nr W-11183, w ramach Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22 (zwany dalej „Projektem”) w związku z Umową powierzenia Grantu nr UM.POZ2.U-11183.2022-00/2976/2023/417 z dnia 28 kwietnia 2023 r., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

 1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. rozbudowa systemu gabinetowego o funkcjonalności wskazane w pkt I.3 Modelu referencyjnym – Zadanie nr 1;

 2. zakup elementów infrastruktury teleinformatycznej wskazanych w pkt II.1 i II.2 Modelu referencyjnego – Zadanie nr 2.

 1. Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest sprzedaż wraz dostawą, instalacją oraz wdrożeniem modułów wraz z licencjami oraz usług w ramach rozbudowy systemu gabinetowego o funkcjonalności wskazane w pkt I.3 Modelu referencyjnego, w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” (e-Usługi POZ) Nr Projektu POIS.11.03.00-00-0074/22, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, zgodnie z poniższym Opisem Przedmiotu Zamówienia;

 1. Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest zakup elementów infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt teleinformatyczny) niezbędne dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych oraz integracji z centralnym systemem e-zdrowia. Wskazane w niniejszym rozdziale elementy infrastruktury są możliwe do sfinansowania w ramach projektów: e-Gabinet+ i e-Usługi POZ, zgodnie z poniższym Opisem Przedmiotu Zamówienia;

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

 1. Zadanie nr 1
 1. Przedmiot Zamówienia w zakresie zadania nr 1 obejmuje sprzedaż wraz dostawą, instalacją oraz wdrożeniem następujących modułów oraz usług w ramach Systemu Gabinetowego:

 1. Nazwy i kody zgodnie Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

 • CPV: 48000000-8    Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
 • CPV: 48422000-2    Zestawy pakietów oprogramowania;
 • CPV: 48600000-4    Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne;
 • CPV: 48900000-7    Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe;
 • CPV: 48180000-3    Pakiety oprogramowania medycznego.

 1. Opisy procesów biznesowych wymaganych w Modelu referencyjnym, których realizację ma zapewnić System Gabinetowy (pkt I.2.), oraz wskazać procesy, które nie są obecnie realizowane w Systemie Gabinetowym

System powinien zapewnić realizację wskazanych procesów biznesowych

Poniższa tabela zawiera zestawienie głównych procesów realizowanych lub rekomendowanych do realizacji przez Placówkę POZ z wykorzystaniem Systemu Gabinetowego. W kolumnie „Uczestnicy procesu” wskazano przykładowe, rekomendowane role (specjalistów), którzy mogą uczestniczyć w realizacji procesu.

ID procesu Obszar Nazwa procesu biznesowego Warunek początkowy

/wejście do procesu/

Cel procesu Uczestnicy procesu
PR.1 REJESTRACJA I OBSŁUGA PACJENTA ZGŁOSZENIE PACJENTA

(w tym złożenie deklaracji wyboru)

Potrzeba udzielenia świadczenia Realizacja świadczenia wg potrzeby Pacjenta Pacjent

Opiekun Pacjenta poniżej 18 r.ż

Rejestrator medyczny

PR.2 REJESTRACJA I OBSŁUGA PACJENTA ANALIZA DANYCH PACJENTA Kalendarz realizacji świadczeń

Dane Pacjentów, którzy złożyli Deklarację POZ

Plan poszczególnych działań – plan udzielania świadczeń Pacjentom Koordynator POZ

Pielęgniarka POZ

Położna POZ

Rejestrator medyczny

PR.3 REJESTRACJA I OBSŁUGA PACJENTA ZAPROSZENIE PACJENTA NA ŚWIADCZENIE Plan udzielania świadczeń,

Dane kontaktowe Pacjentów, którzy złożyli Deklarację POZ

Poinformowanie Pacjenta o planowanym świadczeniu Rejestrator medyczny
PR.4 REJESTRACJA I OBSŁUGA PACJENTA REJESTRACJA

(UMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIE)

Poinformowanie Pacjenta o planowanym świadczeniu Umówiony termin udzielenia świadczenia zdrowotnego (aktualizacja harmonogramu wizyt) Rejestrator medyczny
PR.5 PROFILAKTYKA I PREWENCJA BADANIE PROFILAKTYCZNE DZIECKA (BILANS ZDROWIA, SZCZEPIENIE)

(do ukończenia 19 r.ż.)

1) Pacjent do ukończenia 19 r.ż.

2) Złożenie deklaracji wyboru przez Opiekuna Pacjenta

1) Ocena stanu zdrowia Pacjenta

2) Utrzymanie Pacjenta w zdrowiu

Lekarz POZ

Pielęgniarka POZ

PR.6 PROFILAKTYKA I PREWENCJA BADANIE PROFILAKTYCZNE (BILANS ZDROWIA, SZCZEPIENIE) OSOBY DOROSŁEJ 1) Pacjent spełnia warunki udziału w badaniu profilaktycznym

2) Złożenie deklaracji wyboru przez Pacjenta

1) Ocena stanu zdrowia Pacjenta

2) Utrzymanie Pacjenta w zdrowiu

Lekarz POZ

Pielęgniarka POZ

Położna POZ

PR.7 PROFILAKTYKA I PREWENCJA PORADA EDUKACYJNA Złożenie deklaracji przez Pacjenta lub Opiekuna Pacjenta 1) Utrzymanie Pacjenta w zdrowiu Pielęgniarka POZ

Położna POZ

PR.8 PROCES LECZNICZY OPIEKA NAD PACJENTEM (świadczenie doraźne) Złożenie deklaracji przez Pacjenta lub Opiekuna Pacjenta 1) Poprawa stanu zdrowia Pacjenta,

2) Optymalizacja świadczeń i zwiększenie ich dostępności

Lekarz POZ

Pielęgniarka POZ

Położna POZ

Rejestrator medyczny

 1. Opisy przypadków użycia dla modułów i usług, których realizację ma zapewnić System Gabinetowy (pkt I.2.), oraz wskazanie przypadków użycia, które nie są obecnie realizowane w Systemie Gabinetowym

System powinien zapewnić realizację wskazanych przypadków użycia i usług

Poniższa tabela zawiera listę przypadków użycia dla modułów i usług Aplikacji Gabinetowej. Przypadki użycia opisują rekomendowany sposób oraz zakres implementacji procesów biznesowych w Systemie Gabinetowym. Przypadki użycia określają minimalny, wymagany zakres Aplikacji Gabinetowych wykorzystywanych przez Placówki POZ.

Lp. Element logiczny aplikacji:

Moduł aplikacji/usługa

Nr i nazwa przypadku użycia Proces biznesowy, którego dotyczy przypadek użycia (PU) System, którego dotyczy:

Gabinetowy lub System e-Zdrowia P1

1) Usługa Złożenie Deklaracji wyboru POZ PU.1:

PU.1.1 Złożenie Deklaracji wyboru POZ

PU.1.2 Przyjęcie Deklaracji wyboru POZ

PU.1.3 Walidacja Deklaracji wyboru POZ

PU.1.4 Potwierdzenie Deklaracji wyboru POZ

PR.1 Zgłoszenie Pacjenta System Gabinetowy

(w zakresie wybranych programów profilaktycznych może być realizowany przez System e-Zdrowia P1)

2) Moduł Zarządzanie świadczeniami PU.2:

PU.2.1 Utworzenie planu udzielania świadczeń (Personel medyczny)

PU.2.2 Wysłanie zaproszeń do Pacjentów (Personel medyczny)

PU.2.3 Utworzenie planu udzielania świadczeń (System Gabinetowy)

PU.2.4 Wysłanie zaproszeń do Pacjentów (System Gabinetowy)

PU.2.5 Tworzenie i modyfikacja grafików pracy Personelu medycznego (Personel medyczny)

PU.2.6 Komunikacja Pacjenta z Placówką POZ (Pacjent)

PU.2.7 Komunikacja Pacjenta z Placówką POZ (Personel medyczny)

PU.2.8 Komunikacja Pacjenta z Placówką POZ (System Gabinetowy)

PR.2 Analiza Danych Pacjentów

PR.3 Zaproszenie Pacjenta na świadczenie

PR.4 Rejestracja Pacjenta (umówienie wizyty)

System Gabinetowy

(w zakresie wybranych programów profilaktycznych może być realizowany przez System e-Zdrowia P1)

3) Moduł Wizyta PU.3:

PU.3.1 Udzielenie świadczenia przez Personel medyczny (Pacjent)

PU.3.2 Udzielenie świadczenia przez Personel medyczny (Personel medyczny)

PU.3.3 Udzielenie świadczenia przez Personel medyczny (System Gabinetowy)

PU.3.4 Przeglądanie i wymiana EDM dla udzielonego świadczenia/Pacjenta (Personel medyczny)

PU.3.5 Utworzenie, przeglądanie i wymiana EDM dla udzielonego świadczenia/Pacjenta (System Gabinetowy)

PU.3.6 Teleporada (System Gabinetowy)

PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 R.Ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka Nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka Nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

System Gabinetowy

(częściowo może być realizowany przez System e-Zdrowia P1)

4) Moduł Diagnostyka PU.4:

PU.4.1 Obsługa zleceń na badania laboratoryjne/diagnostyczne (Personel medyczny)

PU.4.2 Obsługa zleceń na badania laboratoryjne/diagnostyczne (System Gabinetowy)

PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 R.Ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka Nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka Nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

System Gabinetowy
5) Moduł Analiza i rozliczanie świadczeń PU.5:

PU.5.1 Analiza i rozliczanie świadczeń (Personel medyczny)

PU.5.2 Analiza i rozliczanie świadczeń (System Gabinetowy)

PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 R.Ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka Nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka Nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

System Gabinetowy
6) Moduł Generowanie raportów statystycznych i analitycznych PU.6:

PU.6.1 Generowanie raportów statystycznych i analitycznych (Personel medyczny)

PU.6.2 Generowanie raportów statystycznych i analitycznych (Administrator)

PU.6.3 Generowanie raportów statystycznych i analitycznych (System Gabinetowy)

PR.1 Zgłoszenie Pacjenta (Złożenie Deklaracji Wyboru POZ)

PR.2 Analiza Danych Pacjentów

PR.3 Zaproszenie Pacjenta na świadczenie

PR.4 Rejestracja (Umówienie terminu świadczenia)

PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 r.ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

System Gabinetowy
 1. Docelowe wymagania w zakresie architektury zawarte w Modelu referencyjnym

System Gabinetowy powinien zostać zintegrowany co najmniej z poniższymi systemami:

 1. Systemem e-Zdrowia P1 zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz Dokumentacją Integracyjną,

 2. Innymi systemami CeZ, ZUS i NFZ w zakresie niezbędnym dla realizacji wymagań zawartych w niniejszym dokumencie;

 3. Innymi systemami zewnętrznymi, w celu realizacji wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Poniższa tabela zawiera listę modułów i usług Aplikacji Gabinetowej, które realizują minimalny wymagany zakres Aplikacji Gabinetowych wykorzystywanych przez Placówki POZ. Podział na moduły i usługi należy traktować jako przykładowy, niemniej należy zapewnić, aby Systemy Gabinetowe wykorzystywane przez Placówki POZ zapewniały realizację wszystkich procesów biznesowych i przypadków użycia oraz usług, zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym dokumencie.

Lp. Element logiczny aplikacji:

Moduł aplikacji/usługa

Proces biznesowy, którego dotyczy przypadek użycia (PU) Nr przypadku użycia System, którego dotyczy:

Gabinetowy lub IKP/ P1

1) Usługa Złożenie Deklaracji wyboru POZ w IKP PR.1 Zgłoszenie Pacjenta (Złożenie Deklaracji Wyboru POZ) Nd. IKP/P1
2) Usługa Złożenia Deklaracji wyboru POZ w Placówce POZ PR.1 Zgłoszenie Pacjenta (Złożenie Deklaracji Wyboru POZ) PU.1 System Gabinetowy
3) Usługa e-rejestracja PR.4 Rejestracja Pacjenta (umówienie terminu świadczenia) PU.2 System Gabinetowy
4) Usługa Teleporada PR.4 Wizyta edukacyjna

PR.5 Leczenie pacjenta (świadczenie doraźne)

PR.6 Opieka nad pacjentem przewlekle chorym

PU.3 System Gabinetowy
5) Usługa Wymiana EDM PR.5 Badania profilaktyczne (bilans zdrowia) osoby do ukończenia 19 r.ż

PR.6 Badania profilaktyczne (bilans zdrowia) osoby dorosłej

PR.7 Szczepienie ochronne

PR.8 Porada edukacyjna

PR.9 Leczenie Pacjenta (świadczenie doraźne)

PR.10 Opieka nad Pacjentem przewlekle chorym

PU.3 System Gabinetowy
6) Moduł Zarządzanie świadczeniami PR.2 Analiza Danych Pacjentów

PR.3 Zaproszenie Pacjenta na świadczenie

PR.4 Rejestracja (Umówienie terminu świadczenia)

Nd. IKP/P1
7) Moduł Zarządzanie świadczeniami PR.2 Analiza Danych Pacjentów

PR.3 Zaproszenie Pacjenta na świadczenie

PR.4 Rejestracja Pacjenta (umówienie wizyty)

PU.2 System Gabinetowy
8) Moduł Wizyta PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 r.ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka Nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka Nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

PU.3 System Gabinetowy
9) Moduł Diagnostyka PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 r.ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka Nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka Nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

PU.4 System Gabinetowy
10) Moduł Analiza i rozliczanie świadczeń PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 r.ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka Nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka Nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

PU.5 System Gabinetowy
11) Moduł Generowanie raportów statystycznych i analitycznych PR.1 Zgłoszenie Pacjenta (Złożenie Deklaracji Wyboru POZ)

PR.2 Analiza Danych Pacjentów

PR.3 Zaproszenie Pacjenta na świadczenie

PR.4 Rejestracja (Umówienie terminu świadczenia)

PR.5 Badanie Profilaktyczne (Bilans Zdrowia) Dziecka

(osoby do ukończenia 19 r.ż.)

PR.6 Badanie Profilaktyczne Osoby Dorosłej

PR.7 Porada Edukacyjna

PR.8 Opieka nad Pacjentem (świadczenie doraźne)

PR.9 Opieka nad Pacjentem Przewlekle Chorym

PR.10 Badanie Laboratoryjne i Obrazowe

PU.6 System Gabinetowy
 1. Dodatkowe wymagania

Zamawiający wymaga, aby:

 1. Przedmiot Zamówienia spełniał kryterium przydatności do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok;

 2. dostarczone w ramach Przedmiotu Zamówienia licencje na moduły/usługi informatycznego systemu gabinetowego były licencjami terminowymi na czas określony 2 lata, liczonymi od daty podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego, obejmującymi bieżącą aktualizację (dostarczania bieżącej aktualizacji), w tym bieżące dostosowywanie do zmian w przepisach prawnych oraz usuwanie usterek w okresie licencji na warunkach  producenta;

 3. w okresie instalacji oraz rozruchu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub jego pracownik był obecny stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego i nadzorował instalację oraz rozruch Przedmiotu Zamówienia, w następującym wymiarze dziennym oraz godzinowych:

  • w zakresie instalacji – jedna osobodniówka,

  • w zakresie rozruchu – dwie osobodniówki,

w ustalonych dniach roboczych;

 1. bieżąca aktualizacja przez cały okres licencji oraz usuwanie usterek przez producenta na warunkach producenta;

 2. w ramach wynagrodzenia Wykonawca udzielił Zamawiającemu wszystkich niezbędnych licencji w ilościach i rodzajach wynikających z Przedmiotu Zamówienia;

 3. w ramach wynagrodzenia Wykonawca dokonał migracji listy deklaracji, pacjentów wraz z ich danymi teleadresowymi oraz historią zdrowia i chorob, z obecnego systemu informatycznego Zamawiającego do dostarczonego przez Wykonawcę informatycznego systemu gabinetowego;

 4. Przedmiot Zamówienia objęty był rękojmią oraz gwarancją przez okres 5 lat liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego.

 1. Zadanie nr 2
 1. Przedmiot Zamówienia w zakresie zadania nr 2 obejmuje sprzedaż elementów infrastruktury teleinformatycznej wskazanych w pkt II.1 i II.2 Modelu referencyjnego, wraz z dostawą oraz instalacją:

 1. Switch Cisco CBS250-24P-4G-EU – 1 sztuka;
 2. Switch Cisco CBS250-48PP-4G-EU – 1 sztuka
 3. PC Dell (mogą być poleasingowe)  – 12 sztuk o parametrach nie gorszych:
 • Intel i5 min. 9 generacji,
 • min. 8 GB RAM,
 • SSD min. 250 GB,
 • nagrywarka,
 • Win 10 Pro,
 • Klawiatura,
 • mysz,
 • listwa przeciwprzepęciowa,
 • min. 1 rok gwarancji;
 1. Monitor Philips 23.8 243V7QJABF IPS HDMI DP Głośniki lub równoważne – 22 sztuki;
 2. QNAP Serwer NAS TS-431X3-4G 4x0HDD AL-314 1.7GHz 4G RAM + 4 dyski: HDD WD Red WD60EFAX (6 TB ; 3.5″; 256 MB; 5400 obr/min; SMR) lub równoważne – 1 sztuka.

 

 1. Nazwy i kody zgodnie Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

 • CPV: 31214100-0 Switch Cisco CBS250-48PP-4G-EU lub równoważny,
 • CPV: 31214100-0 Switch Cisco CBS250-24P-4G-EU lub równoważny,

 • CPV: 30213000-5 PC Dell (mogą być polisingowe) lub równoważny;
 • CPV: 33195100-4 Monitor Philips 23.8 243V7QJABF IPS HDMI DP Głośniki lub równoważny;
 • CPV: 48823000-3 QNAP Serwer NAS TS-431X3-4G 4x0HDD AL-314 1.7GHz 4G RAM + 4 dyski:

HDD WD Red WD60EFAX (6 TB ; 3.5″; 256 MB; 5400 obr/min; SMR) lub

równoważny.

 1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2023 r. dla:

 • zadania nr 1
 • zadania nr 2.
 1. Termin zapłaty

Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zapłaci w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury; podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowy Protokół Odbioru; datę zapłaty jest data obciążania rachunku bankowego Zamawiającego.

 1. Termin i forma składania ofert

Ofertę na wykonanie Przedmiotu Zamówienia należy złożyć do dnia 31 maja 2023 r., do godz. 15:00 wraz z formularzem cenowym.

Złożenie oferty może nastąpić w formie:

 • pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: ul.  Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków (osobiście, przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską)

 • elektroncznej na adres: sekretariat@cmp.krakow.pl

Datą i godziną złożenia oferty jest data i godznia doręczenia Zamawiającemu (data i godzina wpływu).

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jedno zadanie, tj.: na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2 oraz na obydwa zadania łącznie, tj.: na zadanie nr 1 i na zadanie nr 2.

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15:30

 1. Kryterium wyboru ofert

Podstawą wyboru oferty jest najniższa wartość brutto zaoferowana przez Wykonawcę.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 1. Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie Zamówienia jest: Magdalena Lenartowicz

tel. /+48 12/ 683-05-41

 1. Udzielenie Zamówienia

Oferty niespełniające w/w wymagań podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy, którzy złożyli oferty podlegające odrzuceniu, zostaną wykluczeni.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu Umowy.

UWAGA:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 1. PROJEKTOWANE ZAPISY UMOWY

Projektowane postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. RODO

Klauzule RODO stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Podpis

………………………………………..

Pliki do pobrania:
Klauzula RODO dla Wykonawcy w pdf
CMP_projekt_umowy
Umowa POZ zał.6c

 

Zmiany do zapytania ofertowego na realizacje Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” z dnia 23/05/2023.

Zamawiający informuje, że Zamawiający informuję, iż w zakresie zadania nr 1, dokonuje następujących zmian:
I. w Zapytaniu Ofertowym dokonuje zmiany zapisu „6. Dodatkowe wymagania”, w ten sposób, że dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

„6. Dodatkowe wymagania
Zamawiający wymaga, aby:

 1. Przedmiot Zamówienia spełniał kryterium przydatności do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok;
 2. dostarczone w ramach Przedmiotu Zamówienia licencje na moduły/usługi informatycznego systemu gabinetowego były licencjami terminowymi na czas określony 2 lata, liczonymi od daty podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego, obejmującymi bieżącą aktualizację (dostarczania bieżącej aktualizacji), w tym bieżące dostosowywanie do zmian w przepisach prawnych oraz usuwanie usterek w okresie licencji na warunkach  producenta;
 3. w okresie instalacji oraz rozruchu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub jego pracownik był obecny stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego i nadzorował instalację oraz rozruch Przedmiotu Zamówienia, w następującym wymiarze dziennym oraz godzinowych:
  • w zakresie instalacji – jedna osobodniówka,
  • w zakresie rozruchu – dwie osobodniówki,w ustalonych dniach roboczych;
 4. bieżąca aktualizacja przez cały okres licencji oraz usuwanie usterek przez producenta na warunkach producenta;
 5. w ramach wynagrodzenia Wykonawca udzielił Zamawiającemu wszystkich niezbędnych licencji w ilościach i rodzajach wynikających z Przedmiotu Zamówienia;
 6. w ramach wynagrodzenia Wykonawca dokonał migracji listy deklaracji, pacjentów wraz z ich danymi teleadresowymi oraz historią zdrowia i chorob, z obecnego systemu informatycznego Zamawiającego do dostarczonego przez Wykonawcę informatycznego systemu gabinetowego;
 7. Przedmiot Zamówienia objęty był rękojmią oraz gwarancją przez okres 2 lat liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego.”;

II. w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Projektowane zapisy Umowy dokonuje zmiany zapisu § 7 ust. 1 , w ten sposób, że dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na Przedmiot Umowy, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym, tj.: na okres 24 miesięcy, liczonymi od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego.”.