Zasada równości szans i niedyskryminacji w projekcie